Data Types in Python 1

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ตาม Python, Java, C etc. สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ถ้าไม่รู้จะไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้เลยนั่นก็คือ Data Types หรือ ชนิดของข้อมูลนั่นเอง

ข้อมูลที่เรามองเห็นนั้นต่างกับสิ่งที่คอมพิวเตอร์รับรู้ หากเราไม่บอกคอมพิวเตอร์มาสิ่งที่เราใส่ลงไปเป็นข้อมูลประเภทใด อาจจะทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจผิด และเกิดการคำนวณผิดพลาดได้ ดังนั้นบทนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชนิดของข้อมูลในภาษาไพทอนกันนะครับ

ในภาษาไพทอน จะมีชนิดของข้อมูลหลักๆอยู่ 3 แบบ

ชื่อเต็มชื่อย่อความหมายตัวอย่าง
1. integerIntจำนวนเต็ม-100 200 1,000,000
2. floatFloatจำนวนจริง100.0 1.25 -10.5334
3. stringStrอักขระ‘Hello’ ‘My name’ ‘30’

เมื่อมองจากตารางจะเห็นว่า ทั้ง3 ชนิดนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่ สังเกตว่า string หรือ อักขระ จะมี ‘30’ อยู่ด้วย บางคนอาจจะแย้งว่า 30 ควรจะเป็น integer ไม่ใช่หรอ แต่ทำไมมาอยู่ string คำตอบก็คือ ‘30’ นี้ไม่ใช่ตัวเลขครับ ตัวเลข 30 อยู่ภายใน ‘ ‘ หรือ “ “ จะเรียกว่าเป็นข้อมูลประเภท string ที่ไม่มีความหมายในทางคณิตศาสตร์ หมายความว่า ไม่สามารถ บวกลบคูณหารกันได้ปกติเหมือนกับเลขทั่วๆไป

ตัวอย่างเช่น

1 + 2 = 3   >   โดยที่ 1 และ 2 เป็นข้อมูลแบบ integer ทำให้สามารถบวกกันได้ในทางคณิตศาสตร์ทั่วไป

2 + 2.55 = 4.55   >   ข้อมูลประเภท integer และ float มีความหมายในทางคณิตศาสตร์สามารถบวกกันได้ปกติ

แต่ถ้าเป็น

‘1’ + 2    >   จะไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก ‘1’ เป็นข้อมูลประเภท str ที่มีไม่มีความหมายในทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ‘1’ + 2 จึงไม่สามารถดำเนินการได้

ในบทความหน้าเราจะมาทดลองการเช็คชนิดของข้อมูลในภาษาไพทอน และ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ของภาษาไพทอนกัน

Write a comment