ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

1. Getcodecamp.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข  ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ Getcodecamp.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการตัดสินของ Getcodecamp.com ถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Getcodecamp.com ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก Getcodecamp.com ทั้งสิ้น

2. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Getcodecamp.com ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดหรือดูหมิ่นสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ห้ามส่งหรือเขียนข้อความที่ส่อไปในทางหยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่บุคคลอื่น ๆ รวมทั้งข้อความอื่น ๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย

3. Getcodecamp.com สามารถระงับบัญชีต่าง ๆ ของสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเมื่อสมาชิก ดังกล่าว ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของ Getcodecamp.com การตัดสินของเจ้าหน้าที่ของ Getcodecamp.com ถือเป็นที่สิ้นสุด สมาชิกเว็บไซต์ Getcodecamp.com ไม่มีสิทธิ์ ในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก Getcodecamp.com ทั้งสิ้น

4. Getcodecamp.com มีสิทธิในการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือเพิ่มข้อมูลทุกส่วนในตัวเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆในตัวเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตามที่เห็นสมควรและการตัดสิน ของ Getcodecamp.com ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Getcodecamp.com ไม่มีสิทธิ์ ในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก Getcodecamp.com ทั้งสิ้น

5. ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ Getcodecamp.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของ Getcodecamp.com แต่เพียงผู้เดียว ห้ามผู้ใดทำการละเมิดด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากกระทำการดังกล่าวข้างต้น ถือว่ามีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทาง Getcodecamp.com จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

1. ในกรณีที่คอร์สถูกยกเลิกโดยทางโครงการ

  • ทางลูกค้าสามารถแจ้งขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ในกรณีโอนผ่านธนาคาร โดยจะได้รับเงินคืนภายใน 45 วันหลังจากทางโครงการได้ประกาศยกเลิก
  • กรณีที่ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ทางโครงการจะคืนเงินค่าคอร์สเต็มจำนวน (ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต)

2. ในกรณีที่ลูกค้าขอคืนเงิน ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกจากทางบริษัท

  • จะต้องแจ้งขอคืนเงิน พร้อมสาเหตุการขอคืนเงิน ไม่เกิน 7 วัน หลังจากสมัครและจ่ายเงิน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากทางโครงการเท่านั้น หากอนุมัติโครงการจะคืนเงินทั้งหมดให้หลังจากหักค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม( vat7%)
  • แจ้งขอยกเลิกการสมัครและจ่ายเงิน เกิน 7 วัน จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

– ที่อยู่หน้าเว็บไซต์แสดงนโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ เลิกบริการ (Cancelation Policy)

    1. ต้องขอยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 7 วัน

– ที่อยู่หน้าเว็บไซต์แสดงนโยบายการส่งและคืนสินค้าหรือบริการ (Shipping and Return Policy)

    1. เมื่อทำการสมัครและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งช่องทางการเข้าเรียน รวมถึงวิธีการเรียนให้ผู้สมัครเรียนภายใน 24 ชั่วโมง