กิจกรรม Mock Interview Software Park Thailand X Magic box Solution

📅 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 🚀
กิจกรรม Mock Interview 🌟 Software Park Thailand X Magic box Solution 🌟

🔥 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566, โครงการ Software Park Thailand Code Camp ร่วมมือกับ บริษัท Magic Box Solution จัดกิจกรรม Mock Interview เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สนามการสมัครงานจริง โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรม 🌈

📝 ให้ความรู้ในการเขียน Resume ที่ดี
🌟 แชร์ประสบการณ์การทำงานจริงภายในบริษัท
🧠 มีการให้ทำเทสต์ วัดความรู้เบื้องต้นเป็นโจทย์ปรนัย 10 ข้อ และอัตนัย 1 ข้อ โดยข้ออัตนัยจะเป็นโจทย์อัลกอริทึม (เอาโจทย์มาจาก Leet Code)
🔍 มีการเดินดูการทำโปรเจ็คกลุ่มและการเขียนโค้ดของผู้เรียนแต่ละกลุ่มพร้อมกับการให้ Feedback

👥 โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท Magic Box Solution เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และ Engineering Manager เป็นผู้ให้ความรู้ และตอบคำถามสิ่งที่ผู้เรียนสงสัยในการทำงานด้านการพัฒนา Software

#MockInterview #SoftwareDevelopment #CareerPreparation #MagicBoxSolution #SoftwareParkThailand #CodeCamp #CareerGrowth

img_1150.jpg

img_1214.jpg

img_1144.jpg

img_1248.jpg

img_1230.jpg