ทีมงานอาจารย์ผู้สอน

 

 • ปริญญาตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้จัดการโครงการและโปรแกรมเมอร์                        บริษัท MP Synergy
 • ผู้จัดการโครงการและโปรแกรมเมอร์                        บริษัท ARC
 • ผู้จัดการโครงการและโปรแกรมเมอร์                        บริษัท Buzzfreeze Solution
 • ผู้บริหารบริษัท Relearn Solution
 • ผู้สอนโครงการ Software park Thailand Code Camp  รุ่นที่ 8
 • ผู้สอนโครงการ Software park Thailand Code Camp  รุ่นที่ 9
 • ผู้สอนโครงการ Software park Thailand Code Camp  รุ่นที่ 10
 • ผู้สอนโครงการ Software park Thailand Code Camp  รุ่นที่ 11 ถึงปัจจุบัน
 • Programing (PHP, JAVA, NodeJS, JavaScript, React, AngularJS, Database – MySQL, MongoDB, Spring, Hibernate, Laravel, ExpressJS)

 

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์                          สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์                สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • อดีตนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
 • ผู้ริเริ่มโครงการ Software park Thailand Code Camp
 • อดีต Founder / CTO บริษัท Software House 3 บริษัท  บริหารพนักงานรวมกว่า 300 คน
 • อดีต Founder / CTO บริษัท Start up ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศสิงคโปร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน design Thinking, Lean Start up, UX/UI และ Big Data
 • ประสบการณ์สอนโปรแกรมเมอร์และผู้ประกอบการ มากกว่า 5 ปี
 • ที่ปรึกษา DEPA Transformation
 • ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)

 

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Assistant System IT Maneger, System Adminstrator Supervisor & System Adminstrator บริษัท Crectec (Thailand) Co.,Ltd.
 • Instructor Specialist – Academic Section & Computer Instructor บริษัท Siam Computer
 • IT Academic Syllabus Design
 • IT Solution Design
 • IT Instructor
 • IT Management
 • IT Project Management
 • Programing (C, C++, JavaScirpt, JAVA)
 • ผู้ช่วยสอน โครงการ Software park Thailand Code Camp รุ่นที่ 3 ถึงรุ่นที่ 8
 • ผู้สอน โครงการ Software park Thailand Code Camp รุ่นที่ 9
 • ผู้สอน โครงการ Software park Thailand Code Camp รุ่นที่ 10 ถึงปัจจุบัน